Ventilation

En bra arbetsmiljö ställer hårda krav på lokalens ventilationssystem. Luften ska vara lagom varm, lagom fuktig och ha små mängder föroreningar. Inte heller får den orsaka drag eller oönskat buller. Dessutom är det ett plus i kanten om den kan ta hand om värmen i den utventilerade luften och återföra den till lokalen på ett eller annat vis. Normalt sett pratar man om 5 olika typer av ventilation, S, F, FT, FTX och FVP.

Självdrag (S)

Självdragsventilation är vanligast i småhus och flerbostadshus byggda före 1970, även om många flerbostadshus sedan dess har moderniserats och försetts med någon form av fläktstyrd ventilation. I självdragssyste-met finns inga fläktar, drivkraften är istället temperaturskillnader mellan ute och inne, sa kallade termiska stigkrafter. Stigkrafterna minskar på sommarhalvåret när temperaturskillnader mellan inne och ute mins-kas. Luften som förs bort (frånluft) ersätts med frisk luft (tilluft) genom ventiler eller genom otätheter i väggar och fönster.

Frånluftssystem (F)

Ett frånluftssystem innebär att man har en fläkt som suger ut förorenad luft från lokalen. Ett undertryck uppstår då i byggnaden och frisk luft sugs då in genom ventiler i byggnaden. Beroende på var ventilerna sitter kan det uppstå problem med kallras under den kalla delen av året.

Från- & tilluftssystem (FT)

Fläktar styr både till- och frånluften, man har ett s.k. balanserat system, vilket innebär att man har full kontroll över mängden friskluft. Den rena tilluften leds in i rör och släpps ut i lokalen på lämpliga platser. Risk för kallras om man placerar tilluftsdonen ovanför arbetsplatser.

Från- & tilluftssystem med värmeväxling (FTX)

Det mest kompletta ventilationssystemet är ett FT-system med inbyggd värmeväxlare, ett s.k. FTX-system. Tilluften värms då upp i värmeväxlar-en och risken för kallras i lokalen minskar. Med ett FTX-system återvinner du mellan 50-85 procent av den värme som du behöver tillföra luften. I värmeväxlaren sitter filter som behöver bytas ut med jämna mellanrum. Tidsspannet varierar beroende på vilken typ av filter man använder och vilka verksamheter man har i lokalerna. Värmeväxlarna kan vara av plattväxlartyp eller roterande värmeväxlare.

Frånluftsvärmepump (FVP)

En frånluftsvärmepump styr både ventilationen och försörjer byggnaden med varmvatten och i vissa fall även uppvärmning. En frånluftsvärmepump fungerar ungefär likadant som frånluftsventilation (F) med den skillnaden att en värmepump utvinner värmen i frånluften som sedan blir varmvatten för uppvärmning eller för tappvarmvatten.

Styrning av ventilationen viktig

Om företaget har en fläktstyrd ventilation är det viktigt att man har rätt tidsinställningar för driften, så att den matchar verksamheten i lokalerna. Fläktar som är igång för fullt dygnet runt drar onödigt med elenergi och drar ut stora mängder värme i onödan om man bara har verksamhet i lokalerna under dagtid. Om man genomför förändringar i arbetstider eller verksamheten är det viktigt att man samtidigt ändrar drifttiderna eller flödena för ventilationen så att den anpassas till de nya tider och flöden som behövs.

Underhåll på FTX-aggregat minskar driftkostnaderna

FTX-aggregat med filter kräver underhåll. Om man inte byter filtren tillräckligt ofta blir de igensatta med tryckfall som följd och försämrade luftflöden, vilket påverkar boende- eller arbetsmiljön negativt.

Punktutsug/dragskåp

I vissa verksamheter använder man punktutsug för att effektivt transportera bort föroreningar, det kan röra sig om svetsrök, bilavgaser eller kemikalieföreningar. För att minska värmeförlusterna är det lämpligt att sätta någon typ av styrning på fläktarna så att de inte är i drift när de inte behövs. När det gäller svetsrök kan man ersätta punktutsug med s.k. rökätare som filtrerar luften och återför den rena luften till lokalen, utan förlust av värme.

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.