Ånga

Ånga är en viktig energibärare i många industrier. Speciellt inom livsmedelsindustrin är den vanlig. Ånga kan vara väldigt användbart i många applikationer men det gäller att den används på ett effektivt sätt. 

I vissa industrier kan ånga stå för upp till 40% av energianvändningen. Även då mindre mängd ånga används är det av stor vikt att se över att ångsystemet används så effektivt som möjligt. 

Speciellt i äldre industrier är det inte ovanligt med ett gammalt och överdimensionerat ångsystem. Processerna och verksamheten inuti fabriken förändras ofta över tid men det är inte alltid som ångsystemet hänger med. Även med en väldigt effektiv ångpanna så kan det bli väldigt dålig effektivitet i systemet som helhet om distributionssystemet är dåligt designat eller att stora förändringar i fabriken gjort att det inte längre är optimalt. 

Det händer också att gamla ångsystem används för lokaluppvärmning och rengöring i mindre skala. Generellt sett är detta en ineffektiv metod att använda ångan och det finns ofta betydligt bättre alternativ att använda till detta ändamål. 

Speciellt i äldre system är det viktigt att se till att isoleringen runt rören är tillräcklig och i bra skick. 

Läckage

Precis som med tryckluft så är det inte ovanligt med läckage i större ångsystem. Det är viktigt att åtgärda eventuella läckor så fort som möjligt. Även små läckage kan snabbt ge stora energiförluster och höga kostnader. Läckor kan ofta uppkomma i skarvar och trasiga ventiler. 

Kondensat

Ånga avger värme till kallare ytor som den kommer i kontakt med. Ångan avger sin så kallade ångbildningsvärme kontinuerligt fram till dess att ångan övergår till flytande vattenfas – kondensat. Det är med andra ord den så kallade ångbildningsvärmen som utför själva arbetet. När ångan befinner sig i sin ångfas så håller den konstant temperatur, när den ombildats till kondensat så kommer temperaturen dock att sjunka vilket gör att kondensat inte är lika effektiv i processerna även om det från början håller samma temperatur som ångan. Eftersom att ånga är mer effektiv på att värma ytor så är det viktigt att kondensat förs bort så fort som möjligt så att den mer effektiva ångan kan komma i kontakt med ytan som ska värmas. 

För att dra nytta av energin som finns i det varma kondensatet så kan detta återledas som matarvatten vid ångproduktionen. 
Att återanvända kondensatet på ett bra sätt är därmed mycket viktigt för att ångsystemet ska fungera så energieffektivt som möjligt. 

Att värma upp vatten till ångtemperatur från en temperatur av 15º C jämfört med att värma upp kondensat med en temperatur av 70º C ger upphov till ca 10% högre energiförbrukning. 
Som tumregel kan man säga att det går att spara ca 1% energi för varje 5º C som man slipper värma upp. 

Ångfällor

Ångfällor som inte fungerar som de ska är också en vanlig orsak till förluster. Ångfällans uppgift är att fånga upp kondensat medan själva ångan hålls kvar i systemet. I större industrier kan det finnas väldigt många ångfällor att hålla koll på och det är därför av stor vikt att ha bra rutiner för att kontrollera och åtgärda felaktigheter. 

En ångfälla som inte stänger sig ordentligt och lämnar en öppning på 6 mm kan ge upphov till förluster på över 500 MWh per år vid ett ångtryck på 7 bar. Det är heller inte ovanligt att ångfällor är feldimensionerade vilket gör att de inte fungerar så effektivt som är tänkt. Stor vikt bör läggas att välja rätt typ av ångfälla för de rådande förhållanden, temperatur, tryck, utom-/inomhusmontering, kondensatmängd, ev. korrosivt kondensat osv. 

Bioenergi och ånga

Det går alldeles utmärkt att använda bioenergi för ångtillverkning. På så vis kan man minska klimatavtrycket och många gånger även sänka kostnaderna i jämförelse med att använda el eller fossila energikällor. 

Innan en konvertering till biobränsle är det viktigt att gå igenom anläggningen så att den är rätt dimensionerad, har minimalt med läckage och andra saker som påverkar effektiviteten, har rätt tryck och temperatur. Hur mycket energi som behövs från systemet. 
Utifrån detta kan man sedan titta på alternativa lösningar, dimensionera en ny panna osv. 

För lite mindre anläggningar på upp till 1-2 MW effekt så passar pellets bra. I större anläggningar kan flis vara ett bra alternativ. Det finns även biooljor som kan användas i pannor i de flesta storlekar. Det kan vara bra att undersöka vilka biobränlsen som finns lätt tillgängliga i industrins närområde. 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.