Bergvärmepump

En bergvärmepump tar värme från marken genom ett borrhål. Det är värme från solen som har värmt upp marken. På så vis använder bergvärme indirekt "solenergi". Det behöver dock tillföras el för att driva värmepumpen.

Både bergvärme och jordvärme arbetar enligt samma princip. Skillnaden är att bergvärme plockar värme från slingor i ett borrhål medan jordvärme plockar värme från slingor som grävts ner i marken. 

Ett bergvärmesystem består av en kollektorslang som leds ner i ett eller flera borrhål. Kollektorslangen fylls med en köldbärare, en vätska som pumpas runt och som tar upp värme från marken/berget och tillför denna till själva värmepumpen. Från värmepumpen så tillförs slutligen värme till huset. Hur en värmepump fungerar beskrivs i avsnittet Värmepumpar.

En bergvärmepump tar hjälp av lagrad solenergi i marken via ett borrhål. 

Bergvärme fungerar bra i större delen av Sverige och är inte beroende av temperaturen hos utomhusluften på samma sätt som luftvärmepumpar. I jämförelse med luft-vattenvärmepumpar så har bergvärmepumpar generellt sett lägre driftskostnader men kostar mer i installation pga borrhålet. Därför är det mest lönsamt i hus med större energiförbrukning.

Årsvärmefaktor

Årsvärmefaktorn beskriver hur mycket värme man får ut från värmepumpen i förhållande till hur mycket el som tillförts. Årsvärmefaktorn benämns SCOP. För en bergvärmepump så ligger årsvärmefaktorn runt 3, det kan variera beroende på värmepump och installation. Se energimyndighetens tester för verkliga mätresultat.

Dimensionering

En bergvärmepump dimensioneras som tumregel för att klara 60-80% av husets effektbehov (den momentana värmetillförseln). Detta täcker upp ca 90% av årsvärmebehovet för villan. 

Kostnad

Kostnaden för ett bergvärmesystem kan variera ganska kraftigt. Det beror på att markförhållanden kan skilja sig åt mycket mellan olika platser och många gånger märker man först när man börjar borra hur de lokala förutsättningarna faktiskt ser ut. 

För en normalstor villa så kan kostnaden typiskt hamna på 120-180 000 kr. 

Innan du installerar

En bergvärmepump ger inte upphov till lokala utsläpp vid drift. Däremot så finns risk för läckage från kollektorslangar samt att det kan uppstå föroreningar av olika grundvattenlager via borrhålet. Tänk på att kontakta kommunens miljöförvaltning innan du installerar en bergvärmepump, det kan behövas en anmälan eller tillstånd. 

Borrhål ska inte placeras för nära varandra, då kan de stjäla värme från varandra. Borrhål ska därför placeras med minst 20 meters mellanrum.

Generellt så gäller att borrhålet ska vara minst 50 meter från dricksvattenbrunn eller från enskilt avlopp. Borrhålet ska inte vara närmare än 10 meter från nästa fastighetstomt.

Kartvisare hos sgu

Sveriges Geologiska Undersökning har en kartvisare där man genom att välja brunnar kan få fram data för befintliga bergvärmeborror.  SGU kallar dem för energibrunnar.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.