Klimatskal

Klimatskalet är det som omsluter huset och det är viktigt att se till att man har rätt sorts fönster och har isolerat och tätat på ett bra sätt för att få ett så lågt energibehov som möjligt i huset. Här behandlar vi hur ni på bästa sätt rår om ert hus vad gäller klimatskal.

Sedan oljekriserna på 70-talet har nybyggda hus fått allt bättre klimatskal - dvs lägre u-värde (värmeförluster) vad gäller tak, väggar, golv, dörrar och fönster. Idag byggs även passiv- och lågenergihus  som i princip inte behöver något uppvärmningssystem. Husen är så välisolerade att det räcker med värmen från människorna i huset, solinstrålning och spillvärme från apparater och belysning för att värma det. Många äldre hus har dock ett klimatskal som läcker ut onödigt mycket värme och där tilläggsisolering eller byte av fönster och dörrar kan vara lämpligt.

Att veta exakt hur mycket värme som går till spillo är svårt. Att söka värmeläckage med hjälp av en värmekamera (som finns att hyra hos maskinuthyrare) är en god idé. På så sätt ser du befintlig isolering i väggar, golv och tak och vart det behöver förstärkas. Behöver du hjälp så kan energikonsulter utföra kontroll av värmeläckage. De kan även beräkna kostnads- och energibesparingen av mängden tilläggsisolering.


"Det är klokt att man tätar och tilläggsisolerar sitt hus innan man byter uppvärmningssystem. Risken är annars att investerings-kostnaden blir onödigt hög och att du i efterhand har ett överdimensionerat och mindre optimalt uppvärmningssystem".
//Energirådgivarna i Skåne

Det finns många olika ísoleringsmaterial och lösningar att välja bland, och risken för fuktskador ökar vid en åtgärd på klimatskalet. Det bästa är därför att ta hjälp av en fackman vad gäller att tilläggsisolera sitt hus. 

Börja med det enklaste och billigaste, att täta fönster och dörrar först. Att tilläggsisolera vindbjälklaget är en betydligt större, men ändå förhållandevis enkel och billig åtgärd för att minska energianvändningen i huset. Dock bör en fuktexpert rådfrågas innan åtgärd. Oftast finner du en sådan fackman hos ditt hemförsäkringsbolag.

Om huset har självdragsventilation är det viktigt att luften kan komma in genom friskluftsventiler och fönsterspringor/spaltventiler. Huset får alltså inte bli för tätt, då riskerar man att få problem med dålig inomhusmiljö och fukt på grund av otillräcklig luftväxling. Rekommendationer finns att tillgå hos folkhälsomyndigheten

Beroende på förutsättningar för just ditt hus kan du göra större eller mindre energisparåtgärder. Nedan ser du värmeförluster i ett normalstort småhus.

Bild: Energimyndigheten

OBS: Värmeförlusterna ovan är schablonsartade procentsatser och beror byggnadsdelarnas ytor, u-värde, varmvattenbehov och självdragsprincipen vad gäller ventilation.

Läs mer om isolering

Läs mer om ventilation

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.