Strategiskt energiarbete

Alla företag använder energi. Somliga använder mycket energi och andra mindre. I de flesta företag är energi inte kärnverksamheten och har man inte ett aktivt energiarbete så är det lätt hänt att energin hamnar i skymundan. Och egentligen så är ju energin i sig helt ointressant – det är nyttan av energin som är det viktiga. Nyttan kan vara: värme i lokalerna, kyla i frysarna, ren luft via ventilationen, mekanisk energi som driver processerna, energi som driver transporterna av fabrikens varor ut till kund.

Vad

Att arbeta med energieffektivisering handlar om att få maximal nytta med så liten energianvändning som möjligt. En vanlig definition av energieffektivisering är:

 1. Att få samma nytta med mindre energi.
 2. Att få ökad nytta med samma energi.

Överlag så finns det en stor potential att minska energianvändningen. Kartläggningar i företag i södra Sverige visar att det typiskt sett finns ca 15-20-procentiga besparingar att göra fram till 2020. Detta varierar förstås mellan olika företag men sammantaget kan man säga att alla företag kan minska sina energikostnader utifrån sin nuvarande nivå. Ett mantra som ofta nämns hos företag som har arbetat framgångsrikt med energieffektivisering är att "det finns alltid mer att göra".

Ett strategiskt energiarbete innebär att man arbetar medvetet och systematiskt över tid för att effektivisera verksamhetens energianvändning.

Varför

Det finns många anledningar till att arbeta mer strategiskt med företagets energianvändning. All energianvändning har en miljöpåverkan, den kan vara olika stor beroende på var energin kommer ifrån. Den enda energin som inte påverkar miljön är den energi som inte används. En stor del av världens energiproduktion ger utsläpp av växthusgaser vilket påverkar klimatet. Genom att energieffektivisera och använda förnybar energi kan ditt företag minska sitt klimatavtryck. Det finns stora möjligheter för ambitiösa företag att använda detta i sin profilering gentemot kunderna.

Det är företagsekonomiskt lönsamt att energieffektivisera. I de flesta företag så ligger kapital uppbundet i energi som egentligen inte behövs. Att energieffektivisera kan innebära att kapital frigörs som sedan kan användas till andra investeringar. Det kan många gånger vara lättare att spara pengar genom energieffektivisering än att öka motsvarande vinst genom ökad produktion och försäljning.

Krav från myndigheter. Enligt miljöbalken ska alla verksamheter hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Verksamheten ska ha kännedom om sin energianvändning. Detta innebär i praktiken att:

 1. Företaget ska kartlägga sin energianvändning
 2. Identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder
 3. Fortlöpande genomföra rimliga åtgärder.

Det är viktigt att dokumentera detta arbete. Det kan anses att det ska vara en del i företagets egenkontroll. Samla gärna dokumentationen i en energiplan.

Lagen om energikartläggning i stora företag. För stora företag (med över 250 anställda samt en omsättning på över 50 miljoner Euro, gäller även om man tillhör en koncern) finns numera en lag om energikartläggning. Det innebär att stora företag vart fjärde år måste göra en energikartläggning i sina anläggningar. Kartläggningen ska utföras av certifierade energikartläggare. Alternativt kan företaget själva genomföra arbetet om de har ett ISO-certifierat energi- eller miljöledningssystem. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet.

Hur

Hur ska man då arbeta med energi? Finns det något färdigt recept? Tittar man på de företag som lyckats väl i sitt energiarbete så finner man återkommande aspekter, gemensamma nämnare. Alla verksamheter har olika förutsättningar men på det stora hela – ja, det finns ett färdigt recept. Här är exempel på ofta förekommande saker hos företag som haft ett framgångsrikt strategiskt energiarbete:

 1. Det krävs ett tydligt stöd från ledningssidan. Det är svårt att åstadkomma större förändringar om man inte har dett stöd.
 2. Energimål och en energipolicy kan vara en drivande faktor.
 3. Eldsjälar/energiansvarig. Någon eller några personer som tar ett extra ansvar för att driva energiarbetet framåt. Det är viktigt att dessa personer känner att de får avsätta tid till att arbeta med energi. Att ge dessa personer lite extra utbildning inom energieffektivisering är en god idé.
 4. Kartlägga. Hur ser energiflödena ut i verksamheten? Vilka åtgärder finns, hur ska dessa prioriteras. Från kartläggningen får man en nulägesbeskrivning som skapar en bra systemförståelse över anläggningen och är till hjälp för att hitta effektiviseringsåtgärder.
 5. Planera. Energieffektiviseringsåtgärder som hittats samlas i en energiplan. Här presenteras vilka besparingar åtgärderna kan leda till, i både kWh och kronor; återbetalningstid (eller annan företagsekonomisk kalkyl); om åtgärden ska utföras eller ej/prioritering (skriv även ner sådana åtgärder som inte planeras att göras, de kan bli aktuella i ett senare skede); när den ska utföras (även relativa begrepp, som "vid byte av belysning ska LED-lampor installeras"); vem som är ansvarig för att åtgärden utförs.
 6. Genomförande av åtgärder enligt plan. För att åtgärden ska implementeras som planerat är det viktigt att det är tydligt vem som är ansvarig och när åtgärden ska vara utförd.
 7. Uppföljning. Det är av stor vikt att följa upp vad åtgärder har lett till. Det kan t.ex. påverka framtida investeringsbeslut men är också viktigt inte minst för den egna motivationen. Här är det återigen viktigt med mätningar, men även uppskattningar kan vara till nytta. Resultaten av en effektiviseringsåtgärd förs in i energiplanen.
 8. Ständiga förbättringar. Ett framgångsrikt energiarbete tar aldrig slut, kom ihåg: det finns alltid mer att göra.

För företag som är vana att arbeta med ett ledningssystem, t.ex. miljö- (ISO14001) eller kvalitetsledningssystem (ISO9001) så känns mycket av detta arbetssätt igen (Plan, Do, Check, Act). Det finns också ISO-ledningssystem som är specifikt utformade för energi men dessa används framförallt i väldigt energiintensiv industri. Det finns också lite enklare energiledningssystem som inte är ISO-certifierade men som kan användas även i mindre verksamheter, t.ex. Energiledning Light.

Livscykelkostnad istället för inköpskostnad

Vid inköp av utrustning är det lätt hänt att man bara koncentrerar sig på inköpspriset. Men med många typer av utrustning så kan större delen av kostnaden ligga i själva driften sett över utrustningens livstid. Detta gäller speciellt för utrustning som pumpar, elmotorer, fläktar och belysning. I vissa fall så står inköpskostnaden endast för 5% av medan resterande 95% ligger i drift och underhåll. Tar man då inte hänsyn till detta så gör man helt enkelt en dålig affär. En produkt som kostar mer i inköp kan alltså bli avsevärt billigare i längden (det är inte ovanligt att den dyrare produkten betalt igen sig efter bara några veckor eller månader). Det är inte långsökt att tänka sig att en produkt som kostar lite mer i inköp även håller bättre kvalitet. Livscykelkostnad benämns också: LCC

Ta hjälp av andra

Det finns många exempel på företag som samarbetat med andra företag för att få ett utbyte i energifrågor (såväl som inom andra områden). Detta kan ske genom bl.a. studiebesök eller regelrätta företagsnätverk, lån av mätutrustning eller gemensamma förhandlingar vid inköp av varor eller tjänster. Var inte rädd för att ringa upp ett annat företag och fråga om de är intresserade av någon typ av samarbete. Ofta går det att hitta områden där man ömsesidigt kan bidra med kunskaper till varandra. Företag som arbetat på detta sätt har många gånger rapporterat att det varit väldigt givande rent kunskapsmässigt men också att det varit väldigt motiverande och inspirerande att diskutera dessa frågor med andra företag.

Kontakta den kommunala energi- och klimatrådgivaren. Denne kan hjälpa små- och medelstora företag med detta arbete. Energirådgivaren är kostnadsfri och oberoende.

Ta hjälp av konsulter eller energitjänsteföretag. Det är svårt att kunna allt, dessutom är det svårt att få tiden att räcka till. Att ta in en sakkunnig för att exempelvis göra en energikartläggning eller någon form av energisamarbete (ESCO-tjänst/energitjänst) kan vara en bra idé.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.