Vad händer med klimatet?

Att klimatet blir varmare har nog inte undgått någon. Men vad är det egentligen som händer, vad är det som förändrar klimatet?
 

Växthuseffekten

Växthuseffekten är en förutsättning för liv på jorden. Utan den skulle jordens medeltemperatur vara -18 grader och allt vatten skulle vara fruset. Det är den ökande växthuseffekten som är problemet, och ökningen beror på människans utsläpp av växthusgaser. 

Så fungerar växthuseffekten                  Bild: Creative Commons FC/David Wargert

  1. Solens strålar når jordens yta och värmer upp marken och havet. Det är framförallt det synliga spektrumet av ljuset som når fram. En del av ljuset kommer att reflekteras tillbaka ut i rymden, speciellt från ljusa ytor (moln, snö, is). 
  2. Den uppvärmda jorden strålar sedan ut värme ut mot rymden. Denna värme avges som infrarött ljus (elektromagnetisk strålning) vilket inte är synligt för det mänskliga ögat. 
  3. Värmestrålningen kommer på sin väg ut ur atmosfären temporärt att absorberas av växthusgaser i atmosfären innan den skickas vidare. Detta gör att värmen stannar kvar i atmosfären under längre tid vilket gör att atmosfären blir varmare än vad den annars hade varit.
    Tack vare detta är jordens medeltemperatur +14 grader istället för -18 grader vilket ger förutsättningar för oss att leva här.

Den viktigaste växthusgasen är vattenånga, men vi människor kan inte styra över hur mycket vattenånga som finns i atmosfären. Däremot så påverkar vi hur mycket koldioxid som släpps ut. Andra viktiga växthusgaser som vi människor är ansvariga för är framförallt metangas och lustgas. Men det är främst utsläppen av koldioxid som är drivande för den globala uppvärmningen och det är förbränningen av fossila bränslen som är den största utsläppskällan, men även förändrad markanvändning och avskogning påverkar. 
 

Koldioxidens bidrag till uppvärmningen

Koldioxidmolekylernas bidrag till uppvärmningen av atmosfären är främst indirekt. Själva koldioxiden bidrar till en relativt liten uppvärmning, men den ökade värmen från koldioxiden bidrar i sin tur till att halten av vattenånga också ökar i atmosfären vilket har desto större inverkan. Detta är ett exempel på en så kallad "återkopplingsmekanism". Koldioxid är alltså inte det som ensamt skapar klimatförändringarna men det är främst de ökade koldioxidnivåerna som driver på förändringarna genom dessa återkopplingsmekanismer. 

Det finns många återkopplingsmekanismer som påverkar klimatet och det är komplicerade samband varav vissa är väl utforskade och andra mer osäkra (som molnbildning och dess påverkan). Forskarna använder avancerade datormodeller för att försöka förutspå det framtida klimatet. Vetenskapen kring klimatförändringarna blir ständigt bättre och bättre och forskarna blir alltmer säkra på hur sambanden fungerar.

Att det sker en global uppvärmning finns det inget tvivel om. Att det är vi människor som skapat den är också något som blivit alltmer säkert ju mer forskning som bedrivits och idag finns det mycket få människor i forskarvärlden som tror något annat. Enligt FN:s klimatpanel, som sammanställer det aktuella forskningsläget, så är det med extremt hög sannolikhet människans aktiviteter som är orsaken till de klimatförändringar som nu sker. 

 

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.