Värmepumpar

Värmepumpar använder energi från omgivningen och tillför till husets värmesystem. Värmen från omgivningen kan komma från luften eller från marken och då antingen från ett borrhål eller från slingor i marken. Tas värme från marken så är det egentligen lagrad solvärme som används. 

Hjärtat i värmepumpen är en kompressor som driver processen. Kompressorn använder el men för varje kWh el man stoppar in så får man ut ca 3 kWh värme till huset (beroende på teknologi och förutsättningar). Hur mycket värme en värmepump ger i förhållande till hur mycket el som används brukar benämnas COP, ju högre värde desto bättre. COP-värdet kan variera kraftigt under året beroende på utomhustemperatur och för att få ett mer jämförbart värde för hela året så brukar man använda beteckningen SCOP, dvs hur mycket värme man får ut ur värmepumpen i förhållande till den el som krävs för att driva värmepumpen sett över hela året.

Varför värmepump?

Värmepumpar har blivit mycket populära i Sverige. Vi har flera företag som ligger i absolut framkant i utvecklingen och kompetensen är generellt hög hos installatörer och återförsäljare. Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll, det är ingen ved som behöver klyvas eller pelletssäckar som behöver bäras. Driftskostnaderna är dessutom lägre jämfört med en del andra alternativ. 

Miljömässigt så ger värmepumpar inte upphov till några lokala utsläpp och jämfört med elpanna eller direktverkande el så minskas elanvändningen avsevärt. Värmepumpar använder dock fortfarande el och sett ur ett klimatperspektiv eller energisystemperspektiv så kan det finnas fördelar med fjärrvärme eller ved/pellets. Men du kan välja att köpa grön el eller kanske generera egen el genom solceller så minskar du din klimatpåverkan ytterligare.

Att tänka på innan installation

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på innan du beslutar dig för att installera en värmepump. Här kommer några tips:

  1. Kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare. Vi kan hjälpa dig med att prata igenom vad du ska tänka på.

  2. Sänk husets värmebehov. Se över ditt klimatskal, alltså isolering, fönster, dörrar etc. Gör detta innan du installerar en värmepump, gör du det efter så kan du stå med en överdimensionerad värmepump som varit onödigt dyr och inte går helt optimalt.

  3. Värmepumpar arbetar med lågtemperatursystem. Det betyder att värmen som går ut till husets radiatorer är upp till 55 grader. En värmepanna eller fjärrvärme kan ge upp till 80 grader, ett s.k. högtemperatursystem. Oftast är detta inget problem men har du för små radiatorer kanske inte dessa räcker till. Äldre hus har ofta väl tilltagna radiatorer och hus byggda efter 1984 är lågtemperatursystem. Störst risk finns om ditt hus är byggt eller renoverat under 60- eller 70-talet. Nybyggda hus med golvvärme lämpar sig mycket bra för värmepumpar.

  4. Om du har självdragsventilation och du tidigare har haft en värmepanna som stått i källaren så har denna hjälpt till att ge skjuts till ventilationen genom sin "skorstenseffekt". Var beredd på att ventilationen kan försämras något vid installation av värmepump.

  5. Har du tidigare haft värmepanna i källaren så har spillvärmen från denna hjälpt till att hålla källaren varm och torr. Vid konvertering till värmepump så försvinner denna spillvärme. Ibland kan man då behöva installera ett extra element och/eller hålla koll på fuktnivåerna i källaren med en hygrometer.

  6. Besök: http://www.energimyndigheten.se/tester/ för att ta del av Energimyndighetens oberoende tester av bl.a. värmepumpar.

  7. Jämför värmepumpars SCOP-värde för att jämföra effektiviteten.

  8. Välj rätt installatör. Minst lika viktigt som att ha en effektiv värmepump är att ha en bra installation. Vi rekommenderar att du tar in minst tre offerter från olika företag för att avgöra vem du får förtroende för. Fråga efter referenser. Svenska kyl & värmepumpsföreningen har certifierade installatörer.

  9. Kontakta din kommun angående eventuell anmälan/tillstånd som kan behövas, gäller främst jord- och bergvärme. Tänk på buller som kan störa grannar när du installerar luftvärmepump.

  10. Använd grön el.

Teknik

Hur fungerar då en värmepump? Kort sagt så utnyttjar man fasövergångar mellan flytande och gasform hos det så kallade köldmediet samt principen att temperaturen höjs när trycket ökar och sänks när trycket minskar. Detta sker i en sluten cykel. Köldmediet är valt så att kokpunkten (förångningspunkten) ska passa i det temperaturintervall som processen arbetar i. Det är tack vare kompressorn i värmepumpen som man kan styra dessa fasövergångar. 

Schematisk bild över en värmepump. Bild: bigstockphoto.com

Värme går från varmt till kallt. I första läget så tas värme från uteluften eller marken och tillförs värmepumpens "kalla sida" som då måste ha en lägre temperatur än omgivningen. Dessutom sker en förångning av köldmediet när denna värme tillförs, kokpunkten är nämligen låg pga det låga trycket hos köldmediet när det befinner sig på den "kalla sidan".

Kompressorn ökar sedan trycket hos köldmediet, när trycket ökar så stiger temperaturen i köldmediet. Detta kallas värmepumpens "varma sida". Det varmare köldmediet kan sedan avges till huset värmesystem (ut till husets radiatorer). Det sker också en kondensering, köldmediet övergår från gasform till flytande form när temperaturen sjunker, och i samband med det så frigörs ännu mer energi till husets värmesystem. 

Slutligen går köldmediet igenom en expansionsventil som gör att trycket sjunker hos köldmediet. När trycket sjunker så går även temperaturen hos köldmediet ner och denna cykel kan sedan upprepas. 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.