Malmö stad

Niklas Renfro & Bino Svensson 040 - 34 34 50 energi@malmo.se

Niklas Renfro

Niklas Renfro har sedan 2012 jobbat som energi- och klimatrådgivare samt konsumentvägledare på Miljöförvaltningen i Malmö stad. En väl kombinerad kompetens som i flertalet fall visat sig vara högst uppskattat hos de rådsökande. 

Niklas har ett stort privat intresse vad gäller minska familjens energianvändning och fokuserar just nu på att visualisera datan via sin hemsida med olika tekniska mätinstrument och interaktiva lösningar.


Miljöprogrammet

Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet. Framför oss ligger utmaningen att integrera de positiva erfarenheterna i det dagliga arbetet samtidigt som vi fortsätter att söka nya sätt att ta oss an de problem och möjligheter vi står inför. 
Mer information

Miljöbarometern

I Malmö stads miljöprogram presenteras fyra övergripande miljömål som pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad. Miljöbarometern följer upp dessa mål.
Mer information

Lokala föreskrifter

Utöver bestämmelserna i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön etc.
Mer information

solenergi - riktlinjer

Stadsbyggnadskontoret har därför tagit fram en broschyr med råd och riktlinjer för hur solenergi kan anpassas till stadens arkitektur och vice versa. Med dessa råd och riktlinjer vill SBK inspirera och vägleda fastighetsägare, byggherrar och arkitekter till hur solenergianläggningar på ett fint och lämpligt sätt kan integreras i både gammal och ny bebyggelse samt vad som är lämpligast i olika stadsområden.
Mer information

Energiporten

Energiporten syftar till att stärka BR-föreningars kapacitet vad gäller att genomföra energieffektiviserande åtgärder genom ökad förståelse och kunskap. Energiporten är i betastadie och Malmö söker anslag via klimatklivet vad gäller vidareutveckling.
Till energiporten

Fotograf: Apelöga (bannerbild)

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.